NatječajObjavljeno 18. 02. 2020.

NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

Radno mjesto

Mjesto rada: MARINIĆI, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 21.2.2020.

Natječaj vrijedi do: 28.2.2020.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi

Potrebna zvanja:
- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij predškolskog odgoja/razredne nastave
- završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij predškolskog odgoja / razredne nastave
- završen sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski studij koji osposobljava za odgojno-obrazovne djelatnosti i/ili studij srodnih društvenih i humanističkih znanosti

Na javni natječaj za radno mjesto odgojitelja, mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit odgojitelja.
Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i  94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
                                                                                                                                                  
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).

         a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
         b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončica može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018.godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu  kao i rješenje ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj  osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske OVDJE
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  na adresu:
DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA,  MARINIĆI 144, 51216 VIŠKOVO s naznakom “za natječaj'' ili  e- mailom.

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj  je do 28. veljače 2020. 


Objavljeno 23. 09. 2019.

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto
Mjesto rada: VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada:
Smjena - prijepodne
Smjena - poslijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 25. 09. 2019.

Natječaj vrijedi do: 07. 10. 2019.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: nije važno

Ostale informacije: 

Potrebna zvanja:
završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij predškolskog odgoja/razredne nastave
završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij predškolskog odgoja / razredne nastave
završen sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski studij koji osposobljava za odgojno-obrazovne djelatnosti i/ili studij srodnih društvenih i humanističkih znanosti

Na javni natječaj za radno mjesto odgojitelja, mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit odgojitelja.
Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i  94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
                                                                                                                                                  
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).

         a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
         b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

U prijavi na natječaj koju je potrebno vlastoručno potpisati navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i/ili mobitela, mail-adresa)

 Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu  kao i rješenje ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj  osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske OVDJE 

Poslodavac

DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA, MARINIĆI 144, 51216 VIŠKOVO s naznakom “za natječaj'' ili e- mailom.

Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je do 08. listopada 2019.


Objavljeno 07. 11. 2016.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Zvončica raspisuje N A T J E Č A J za  radno mjesto odgajatelja/ icu  predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ ica
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)                                                                                                                                                            
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Rok za prijavu na natječaj  je od 07. do 15. studenog 2016.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  na adresu: Dječji vrtić Zvončica,
Marinići 144, Viškovo s naznakom “za natječaj'' ili  e- mailom.
Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 Objavljeno 12. 09. 2016.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Zvončica raspisuje Natječaj za odgajatelja/ icu  predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ ica.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).
Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)                                                                                                                                       
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).
    a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
                (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
    b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
                 (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Rok za prijavu na natječaj  je od 12. do 23. rujna 2016.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  na adresu: Dječji vrtić Zvončica, Marinići 144, Viškovo s naznakom “za natječaj'' ili  e- mailom.
Preslike dokumenata nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 Objavljeno: 21.05.2015.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Zvončica, Upravno vijeće raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČICA

UVJETI:
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.                                                                                
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a),
 • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ( ne stariji od 1 mjesec)

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.                                                                              
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.
Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 ( osam) dana od dana objave na adresu: Dječji vrtić Zvončica, Marinići 114, 51216 Viškovo, s naznakom- Javni natječaj za imenovanje ravnatelja
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Izabran i imenovan kandidat stupa na dužnost 01. rujna 2015. godine.


DJEČJI VRTIĆ  ZVONČICA
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Zvončica raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
ODGOJITELJ

– jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme
/zamjena za vrijeme trajanja bolovanja i rodiljnog/

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i  94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju  polaganja istog
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) – ne starije od 6 mjeseci
 • domovnicu
 • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA , Marinići 144; 51216 Viškovo s naznakom «za natječaj»     

 • Uz prijavu je dovoljno dostaviti preslike dokumenata koje nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom  roku.
 • Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.
 • Natječaj je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića Zvončica i oglasnoj ploči
 • Natječaj traje od   09.03.2015. do16. 03.2015.

DJEČJI VRTIĆ ''ZVONČICA''
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  ''Zvončica''  raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

ODGOJITELJ
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
(obvezni probni rad u trajanju od 90 dana)

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i  94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi  
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
  – ne starije od 6 mjeseci
 • domovnicu

 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ ''ZVONČICA'', Marinići 144; 51216 Viškovo s naznakom «za natječaj»                                                                                                
 • Uz prijavu je dovoljno dostaviti preslike dokumenata koje nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Bookmaker with best odds http://bbetting.co.uk review site.