Programi

U okviru djelatnosti Vrtića organiziraju se i provode sljedeći programi:

 • Redoviti cjelodnevni program
 • Redoviti cjelodnevni program obogaćen engleskim jezikom
 • Kraći program ranog učenja engleskog jezika
 • Kraći program katoličkog vjerskog odgoja
VIZIJA

Dječji vrtić kao dječja kuća – mjesto zajedničkog učenja u kojem se poštuju različitosti te potiče rast i razvoj svih dionika odgojno - obrazovnog procesa.

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina. Odgojno-obrazovni rad se temelji na humanističko-razvojnom pristupu i na najnovijim znanstvenim spoznajama o procesima učenja djece. Programe provode suvremeno educirani i stručni djelatnici – odgajatelji i pedagozi.

Program je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, a odvija se kao:

 • cjelodnevni 10 satni program za djecu u trećoj godini života do šeste godine
 • popodnevni 8 satni program za djecu u trećoj godini života do polaska u školu – smjenski

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM OBOGAĆEN ENGLESKIM JEZIKOM

Ciljevi i zadaće ovog programa jednaki su kao oni u redovitom cjelodnevnom programu sa naglaskom na stvaranje adekvatne poticajne okoline kojom će se zadovoljiti dječja potreba za učenjem stranog jezika. Dakle, program uz redovite sadržaje, obuhvaća sadržaje rada usmjerene na stvaranje uvjeta u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti engleski jezik, njegovanje ispravnog izgovora, ritma i intonacije, osiguravanje usvajanja osnovnog rječnika i jezičnih struktura, razvijanje samopouzdanja djeteta i osjećaja uspješnosti u spontanom izražavanju, razvijanje interesa za druge ljude, običaje zemlje i kulture…

U današnje vrijeme kada je engleski jezik postao sastavni jezik života svakog čovjeka, važnost učenja istog dobila je na značaju, a upravo je rana i predškolska dob idealno vrijeme za početke učenja. U toj dobi mozak stvara najveći broj sinapsi koje omogućuju brzo učenje i dugoročno pamćenje pa kao rezultat djeca izrastaju u pojedince sa velikim interesom za strane jezike, čistog i točnog izgovora bez straha od izgovaranja strane riječi.

Program je namijenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom  redovitom program za djecu u šestoj i sedmoj godini života, a provodi se od 1. rujna do 30. lipnja tekuće pedagoške godine. S djecom rade odgajateljice koje imaju stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz engleskog jezika.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

U kraći program ranog učenja engleskog jezika mogu biti uključena sva djeca koja ne pohađaju cjelodnevni program obogaćen engleskim jezikom. Provodi se dva puta tjedno u vremenskom periodu od 45minuta uz vodstvo odgajateljice koja ima stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz engleskog jezika.

Zadaće programa:

 • omogućiti djetetu da kroz igru razvija zanimanje za engleski jezik i osjetljivost za fonološki sustav
 • poticati razvoj navike slušanja i razumijevanja engleskog jezika
 • korištenje jednostavnih fraza
 • bogaćenje rječnika i usvajanje novih riječi
 • poticanje interesa za strani jezik
 • učenje jezika svim osjetilima

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Cilj programa je senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu, zajednici i prirodi te na poseban način prema Bogu. U skladu s ciljevima cjelovitog ranog i predškolskog odgoja namjerava se njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja.

Vjerski odgoj ostvaruje se u različitim vrstama interakcija djeteta u neposrednoj okolini, a to su različite životno-praktične i radne aktivnosti, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavni, umjetnički sadržaji, djetetovo izražavanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti s kretanjem. Sve te aktivnosti određuje igra kao način na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem. Svaka će aktivnost kretati od djetetovog iskustva i doživljaja preko djetetova stvaralačkog izražavanja do dječje spoznaje.

Program je namijenjen svoj djeci, a provodi se u dvije grupe. Jednu grupu čine novoupisana djeca koja u vjerskom programu sudjeluju jednom tjedno u vremenskom periodu od 30 minuta, dok drugu grupu čine ostala djeca koja program pohađaju jednom tjedno u vremenskom periodu od 45 minuta. Nositeljica programa je odgajateljica sa odgovarajućom naobrazbom – odgajateljica u vjeri.